Energie Coöperatie Westerveld (EC/W)

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep gedreven burgers die zich inzetten voor de energietransitie. We richten onze aandacht op de gemeente Westerveld maar onze netwerken en contacten bestrijken vele andere coöperaties, organisaties in de energie sector en overheden (zie coöperatieve organisatie noord-Nederland).

We hebben onze beweging formeel vormgegeven als energie coöperatie en zijn daarmee een van de ca 300 energiecoöperaties in Nederland.  We hebben bestuursleden, meewerkende leden, gewone leden en ook ‘vrienden’ (zie organisatie).  In 2017 werd de coöperatie opgericht met focus op de ontwikkeling van groen gas onder de naam Thuysgas  (zie ook www.Thuysgas.nl).  Later werden aandachtsgebieden toegevoegd. 

Wat is ons doel?

In brede zin willen wij bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving in het algemeen en van gemeente Westerveld in het bijzonder.  Wij onderzoeken mogelijkheden voor opwekking van groene energie, zowel met groengas, zonne-energie als wind-energie.  Daarnaast kijken we naar verduurzaming van bestaande woningen kijken (zie projecten, energiecoaches en Buurkracht activiteiten).

Onze Visie

Het gebied van de gemeente Westerveld beschikt over meer biomassa dan nodig is om in de behoefte van groengas te voorzien. Naast rundmest, afval uit uitgestrekte bos- en natuurgebieden zijn ook afvalstromen beschikbaar zoals GFT.

Omdat warmtenetten door de verspreide ligging van woningen niet haalbaar zijn als oplossing voor woningverwarming dient het bestaande gasdistributiesysteem behouden te blijven en ingezet worden voor distributie van groen gas.

Er is voldoende ruimte in het gemeentelijk gebeid om op zorgvuldig uitgekozen plaatsen zonneparken aan te leggen; helaas worden door beperkingen in de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk alle initiatieven op gebied van groene stroom en elektrificeren belemmerd. De onduidelijkheden in de te verwachte fiscale regelingen van de overheid maken het voor ons en anderen, moeilijk om voor postcoderoos projecten (zie PCR project) een duidelijke propositie voor deelnemers neer te zetten. 

Windenergie verdient aandacht omdat het groene stroom levert in maanden met weinig zon. Daarmee is dit een effectief middel om stroom uit kolen en aardgas terug te dringen.

De energietransitie vereist boven al vermindering van energieverbruik, dat in de gemeente Westerveld, met weinig industrie, vooral in de bewoonde sector gerealiseerd moet worden. Een voor bewoners van bestaande woningen dient een betaalbaar traject naar een energiezuinige woning te worden aangeboden. Een start is al gemaakt met het project  ‘energiecoaches’.

Onze logo’s


staat voor ontwikkeling van groengas.staat voor opwekking van duurzame elektriciteit en opslag.


staat voor De Westerveldse Energiecoach en is de begin-ontwikkeling naar het energiezuinig maken van de eigen woning.

Figuren/schema’s:

Hieronder een schema die de verbanden tussen de verschillende Energie Coöperaties, stakeholders en leveranciers toont.